MÁNG THU HỒI NƯỚC CHUYÊN DỤNG

Máng thu hồi nước + khay trứng PE